wysokość minimalnego wynagrodzenia nauczycieli

Katalog znalezionych fraz

italianka21


Czy nauczycielowi zatrudnionemu jako opiekun na świetlicy szkolnej przysługuje dodatek za wychowawstwo? Jeśli nie to proszę o podstawę prawną.
A czy nauczyciel oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej też poiwinien mieć wypłacany dodatek za wychowawstwo.____________________

Proszę bardzo odpowiedź i podstawa prawna:

Uchwała z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt I PZP 3/08).
Określenie "wychowawca klasy", użyte w § 5 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu.

____________

Pozdrawiam

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 52, poz. 422)


tabelka w nim wszystko Ci wyjaśni

W objaśnianiach do tabeli określającej wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego jest: "Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia." Powinnaś mieć zatem płacone jak mgr.


Zaś odnośnie awansu zawodowego powinnaś być traktowana jak stażysta na podst. art. 10.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.

10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU(1)
z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
zmiany:
2006-01-01 Dz.U.2006.43.293 § 1
2007-01-01 Dz.U.2007.56.372 § 1
A może troszeczkę w przybliżeniu...no nie całkiem dokładnie, ale ociupinkę. Osiemset, tysiąc a może ponad tysiąc...Podajcie nasz minister się nie boi i umieszcza w tabelkach. Proszę. Odszukaj i sprawdź. Pozdrawiam.
http://bip.jastrowie.pl/d...e_o_naborze.doc
O! Burmistrz podał kwotę.(5. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – 1.250 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat w zależności od stażu pracy.)

[ Dodano: 2007-11-20, 21:00 ]

To jest szkoła więc prawdopodobnie będa zastosowanie miały ponizsze przepisy:


KN art. 42c.
ust. 1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.

ust. 2. W szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego.

ust. 3. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach zamiast dnia wolnego - odrębne wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli.

ust. 4. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach zamiast dnia wolnego - wynagrodzenie ze 100% dodatkiem.

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy(Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze z.)

§ 10. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

Projekt na konkurs
  Witam!

Mam prośbę. Prosiłbym o pomoc na temat "Prawo pracy i postępowanie BHP". Przygotowuje się do konkursu na powyższy temat. I prosiłbym o wszelką pomoc. Poniżej są podane zagadnienia podyktowane przez nauczyciela. Większość już znalazłem ale jednak jest nowy rok i mogły zajść zmiany i chciałbym żebyście mi pomogli i 'odpowiedzieli' na te wszystkie 'pytania'.

1. Skutki azbestozy.
2. Jakie wymagania należy spełnić żeby uruchomić nową maszynę(?) (to jest chyba źle podyktowane)
3. W jakim terminie pracodawca powinien podpisać pierwszą umowę o pracę?
4. Kto podlega nadzorowi PIP(Państwowej Inspekcji Pracy)? (wszystkie zakłady)
5. Jakie ładunki może przenosić kobieta, mężczyzna?
6. Kto wybiera zakładowego inspektora pracy?
7. Zabezpieczenie prawidłowego wykopu(?) (jak w pkt.2)
8. Minimalna temp. w pomieszczeniach biurowych.
9. Kto wyznacza termin badań lekarskich?
10. Zabezpieczenie pracowników obrabiarek.
11. Dopuszczalny poziom decybelii.
12. Kolory zabezpieczeń części maszyn.
13. Czy i kiedy wolno naprawiać bezpieczniki.
14. Jakie ciężary mogą podnosić pracownicy młodociani.
15. Kiedy i w jakiem wymiarze pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu.
16. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.
17. Co to jest czas pracy?(ale to nie trzeba bo wiem;p)
18. Wysokość wynagrodzenia chorobowego.
19. Czy wolno wypłacać ekwiwalent pieniężny za niewydaną odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej?
20. Czy pracodawce ma obowiązek wskazać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracy zawartej na czas nieokreślony?


Dziękuje za wszelką pomoc na ten temat. Odpowiedzi prosiłbym w takiej formie: ' Odpowiedź: numer pytania. link gdzie można tego szukać bądź pełną odpowiedź lub załączniki'.


Pensje minimalnie w górę

Tomasz Oszczęda

Pracownicy obsługi sieradzkich placówek edukacyjnych dostaną podwyżki płac. Magistrat informuje, że choć pieniądze na ten cel są już w budżecie zabezpieczone, wzrost na pewno wysokością szokował nie będzie.

Problem dotyczy pracowników administracyjnych wszystkich placówek edukacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto. Oficjalnie wystąpiła jednak tylko grupa zatrudnionych w Przedszkolu nr 6. To od nich na biurko prezydenta Sieradza Jacka Walczaka trafiło podpisane przez kilkanaście osób pismo z prośbą o podwyżkę. Czytamy w nim m.in.: „Jesteśmy personelem, w skład którego wchodzą pracownicy ze stażem pracy nawet 30-letnim. Zapłatą za tak długi okres pracy jest pensja od kwoty 1.276 do 1.490 zł brutto. Po odciągnięciu podatku, składek i w bardzo wielu przypadkach pożyczek zakładowych (bez których nie jesteśmy w stanie wyżyć), na rękę co miesiąc dostajemy od 750 do 1.000 zł (przy czym 1.000 to już najwyższe wynagrodzenie)”. Dalej następuje wyliczenie podwyżek cen mediów i czynszu, które od początku tego roku dodatkowo nadwerężyły domowe budżety. Krótko mówiąc – koszty życia rosną, pensje nie.

Trzeba przyznać, że w ogólnokrajowej dyskusji dotyczącej płac nauczycieli, temat wynagrodzenia sprzątaczek, kucharek, woźnych, pracowników gospodarczych i administracyjnych ciągle znajduje się na drugim planie. Wynika to prawdopodobnie z siły nauczycielskich związków zawodowych, które na szczeblu krajowym dość zdecydowanie walczą o interesy pedagogów, pomijając tych, bez których szkoły i przedszkola również nie mogłyby funkcjonować. Efektem są duże tegoroczne podwyżki dla nauczycieli i minimalne dla pracowników obsługi. Co gorsza, wzrost pensji został przez pedagogów wywalczony na szczeblu rządowym, ale jego realizacją muszą się zająć samorządy. Centralna subwencja, przeznaczona na podwyżki pensji nauczycieli w Sieradzu wynosi 900 tysięcy złotych. To tylko niewielka część potrzebnej kwoty, która wynosi trzy i pół miliona.

– Gdybyśmy chcieli zmieścić się w tych 900 tysiącach, musielibyśmy zwolnić około 50 nauczycieli. Ponieważ tego zrobić nie możemy, resztę niezbędnej sumy musimy dołożyć z własnego budżetu. To dla niego ogromne obciążenie – mówi prezydent Walczak.

Nauczycielska podwyżka sprawi, że wzrost pensji obsługi będzie niewielki. O jego dokładnej wysokości trudno jeszcze mówić, bo konkretne kwoty są właśnie ustalane. Wiadomo jedynie, że po pierwsze nie będzie on procentowy, tylko każda grupa zawodowa dostanie określoną sumę, a po drugie – podwyżka na pewno nie przekroczy trzech procent dotychczasowej pensji. Nowe stawki obowiązują od lipca, co oznacza, że najbliższe pensje będą wypłacane już z uwzględnieniem podwyżki, która jednak – z racji wysokości – nie może być zadowalająca dla pracowników.
MF | 19.08.2009


Źródło: http://www.siedemdni.pl/news.php?id=6187

Wiem, że niektórym ta nowelizacja KN nie daje spać po nocach. Trafiłam na całkiem dobry artykuł autorstwa Mirosława Obrębskiego "Jak wyliczyć średnie płace nauczycielskie?"

Proszę bardzo:

"Zmiany systemowe, wprowadzone ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (DzU z 2009 r. nr 1, poz. 1), oznaczają dla nauczycieli przede wszystkim wyższe wynagrodzenia, a dla jednostek samorządu terytorialnego dodatkowe obowiązki.

W wyniku skreślenia w art. 30 Karty ustępu 6b zrezygnowano z coroczności uchwalania regulaminu, a w zamian dodano artykuły 30a i 30b. Zgodnie z tymi przepisami w każdym roku kalendarzowym wójt, burmistrz (prezydent miasta) oraz starosta lub marszałek województwa są zobowiązani przeprowadzić analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz ewentualnego wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla tej grupy nauczycieli, która nie osiągnie tych średnich. Ustawodawca nie określił sposobu, w jaki należy przeprowadzić taką analizę, ani wzoru sprawozdania, a także nie upoważnił do tego ministra edukacji narodowej.

Przy analizie wydatków faktycznie poniesionych na wynagrodzenia należy odnieść się do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, które określono w art. 30 ust. 3 Karty, uwzględniając przy tym średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnią zatrudnienia wylicza się poprzez dodanie do siebie liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i podzielenie uzyskanego wyniku przez 12. Liczba zatrudnionych w miesiącu może się jednak różnić, co może być spowodowane np. zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo od połowy miesiąca, dlatego też trzeba najpierw wyliczyć średnią miesięczną. Można ją obliczyć poprzez dodanie do siebie połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz zatrudnienia w 15 dniu miesiąca. Uzyskany wynik należy podzielić przez 2, np. na początku miesiąca było 10 nauczycieli a od połowy miesiąca 11, czyli (5+5.5+11) : 2 = 10,75. Takie wyliczenie przeprowadza się osobno dla każdego szczebla awansu zawodowego.

Również odrębnie dla każdej z tych grup nauczycielskich zlicza się wydatki faktycznie poniesione na wynagrodzenia. Przykładowo średnioroczna liczba nauczycieli stażystów w gminie wyniosła 11, ponieważ od stycznia do sierpnia było ich 14, a od września do grudnia - 5. Natomiast ich wynagrodzenie od stycznia do grudnia wyniosło łącznie 246.200 złotych. Kwotę tę wyliczono w następujący sposób: (14 nauczycieli x 1850 zł x 8 m-cy) + (5 nauczycieli x 1950 zł x 4 m-ce). Artykuły 30a i 3Ob Karty Nauczyciela odsyłają do średniego wynagrodzenia nauczycieli stanowiącego określony procent kwoty bazowej ustalanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (por. 30 ust. 3). Natomiast kwoty bazowe, zgodnie z w art. 15 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (DzU nr 10, poz. 58), obowiązują - od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. w wysokości 2.177,86 zł oraz od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. -2. 286,75 zł. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty, zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 1 karty, stanowi 100 % kwoty bazowej, co w zaokrągleniu stanowi odpowiednio: 2.178 zł i 2.287 zł. Przy czym należałoby przyjąć średnioroczną kwotę bazową w wysokości 2.214 zł, która została wyliczona w następujący sposób: [(8 m-cy x 2.178 zł) + (4 m-ce x 2.287 zł)] : 12 m-cy = 2.214 zł. Przyjęcie do wyliczeń tylko kwoty bazowej obowiązującej od 1 września (wyższej) spowodowałoby różnicę na niekorzyść jednostek samorządu terytorialnego. Co prawda w karcie nie mówi się o „średniorocznej" kwocie bazowej, ale w ustawie budżetowej nie mamy jednej, ale dwie kwoty bazowe.

Należy zastosować następujące wyliczenie 246.200 zł - 292.248 zł (tj. 11 nauczycieli x 2.214 zł x 12 m-cy) = -46.048 zł. Aby te kwoty się zbilansowały należy więc te 46.048 złotych wypłacić nauczycielom stażystom. Co dla każdego z tych 5 nauczycieli wyniesie po 9.209,60 zł dodatku uzupełniającego, przy założeniu, że nauczyciele ci mają takie samo wykształcenie i wymiar etatu, ponieważ kwotę dodatku uzupełniającego ustala się proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Powstaje pytanie, dlaczego tylko 5 nauczycieli stażystów powinno otrzymać dodatek uzupełniający, a nie 19 (14 do końca sierpnia i 5 stażystów zatrudnionych od 1 września)? W ustawie przewidziano sposób wyliczenia dodatku, a nie określono, czy ma on też trafić proporcjonalnie do nauczycieli kontraktowych, którzy awansowali na ten stopień z początkiem września. Powinno to być wyraźnie określone, ponieważ wypłacenie proporcjonalnych kwot dla nauczycieli kontraktowych może być potraktowane jako wzrost wynagrodzeń tej grupy nauczycieli, a nie nauczycieli stażystów.

Dla nauczycieli na innych szczeblach awansu zawodowego przeprowadza się podobne wyliczenia. Jeżeli w danej jednostce samorządu terytorialnego średnie nie zostały osiągnięte dla nauczycieli na którymś ze szczebli awansu zawodowego to jednorazowy dodatek uzupełniający otrzyma tylko ta grupa nauczycieli.

Jest więcej niż prawdopodobne, że uchwalanie regulaminów lub wprowadzanie do nich zmian, będzie nadal odbywało się co roku. Samorządy będą musiały nowelizować regulaminy w momencie, gdy okaże się, że przyjęte w regulaminie wskaźniki nie gwarantują uzyskania średnich wynagrodzeń. Ażeby część wynagrodzeń - stanowiących element polityki oświatowej samorządu - nie zamieniała się w dodatki uzupełniające, potrzebna będzie analiza prognozowanych średnich wynagrodzeń.

Warto również wspomnieć o wyroku Sądu Najwyższego z 14 października 2004 r., sygn. akt I PZP 7/04 (Wspólnota 2004 nr 23, s. 54), który uznał, iż jeśli ustanowione w regulaminie rady gminy wynagrodzenie nauczyciela szkoły samorządowej jest niższe, niż wynika to z regulacji Karty Nauczyciela, nie może on dochodzić wyrównania w drodze procesu pracowniczego. Sąd podkreślił, iż ustawa mówi o średnim, a nie minimalnym wynagrodzeniu. Pomimo zmian wyrok ten zachowuje aktualność. Dlatego też nauczyciele nie będą mogli dochodzić indywidualnie prawa do dodatku uzupełniającego w momencie, gdy nauczyciele - jako zbiorowość - uzyskają ustawowe średnie wynagrodzenie na danym szczeblu awansu zawodowego."

I co? Teraz wiecie więcej?