dowódca JW 1517

Katalog znalezionych fraz

italianka21

Jednostka Wojskowa 1517 Czerwieńsk dn.21.01.2008
ul. Składowa 10
66-016 Czerwieńsk
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIW dniu 21.01.2008r. wpłynęło do siedziby Zamawiającego pytanie dotyczą e treści specyfikacji w brzmieniu:

Czy zajęcia z języka angielskiego mają być prowadzone w pomieszczeniach zapewnionych przez Wykonawcę , czy w pomieszczeniach i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego?

Na podstawie art. 38.2 Zamawiający wyjaśnia iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod pojęciem stacjonarnych kursów języka angielskiego należy rozumieć przedmiot zamówienia jako przeprowadzenie kursu w Czerwieńsku lub w Zielonej Górzew pomieszczeniach zapewnionych przez Wykonawcę.


DOWÓDCA JW. 1517

płk JERZY RZEŹNIK

Czerwieńsk dn.09 .01.2007 r.
ZAMAWIAJACY
Jednostka Wojskowa 1517
ul. Składowa 10
66-016 CzerwieńskZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty.Na podstawie art. 92 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu zamawiającego Jednostki Wojskowej 1517 w Czerwieńsku informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/2007/MUND/PN na
Wykonanie usługi prania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w JW. 1517
wybrana została oferta przedstawiająca najkorzystniejsze warunki w zakresie kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Na podstawie art. 91. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- cena 100%

Najkorzystniejszą kwotę zaoferował Wykonawca

P.P.H.U G. Ziółkowski
ul. Tuszyńska 62
95-030 RzgówZ ceną brutto z tytułu udzielenia zamówienia 110 733,30 PLN/Brutto
DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1517
..........................................
ppłk Cezary Janowski

Czerwieńsk 15.05.2008.
Jednostka wojskowa 1517
W Czerwieńsku
ul. Składowa 10
66-016 Czerwieńsk

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZNa podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia o dokonaniu modyfikacji załącznika 1 A do siwz w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
nr postępowania 7/2008/MUND/PN dotyczącym wykonania usługi prania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.
Na skutek dokonania modyfikacji załącznika 1A następuje zmiana we wzorze umowy w określeniu ilości prania w kg zgodnie ze zmienionym załącznikiem.


Zmodyfikowany załącznik Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje o przesunięciu

terminu składania ofert na dzień 20.05.2008 godz. 08.45

oraz

terminu otwarcia ofert na dzień 20.05.2008 na godz. 09.00DOWÓDCA JW 1517


płk JERZY RZEŹNIK

ZAMAWIAJĄCY Czerwieńsk dn. 26.03.2007r.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 1517
66-016 Czerwieńsk
ul. Składowa 10ZawiadomienieJednostka Wojskowa 1517 w Czerwieńsku, działając na podstawie art. 4 a ust 2 ustawy Pzp, zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:


WYKONANIE USŁUGI OCHONY JW 1517 WYKONYWANEJ PRZEZ SUFOw dniu 26.03.2007 r. zawarła umowę z firmą :HERTZ SYSTEMS Ltd. Sp. z o. o
Al. Zjednoczenia 118
65-120 Zielona GóraDOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1517
..........................................
ppłk dypl. CEZARY JANOWSKI

ZAMAWIAJĄCY Czerwieńsk dn.09.02.2007r.
Jednostka Wojskowa 1517
ul. Składowa 10
66-016 Czerwieńsk


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu zamawiającego Jednostki Wojskowej 1517 w Czerwieńsku informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/2007SZKOL/PN na
Dostawę artykułów administracyjno-biurowych i eksploatacyjnych dla JW. 1517
wybrana została oferta przedstawiająca najkorzystniejsze warunki w zakresie kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Na podstawie art. 91. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- cena 100%

Najkorzystniejszą kwotę zaoferowała Firma

P.H.U. OMEGA Sp. Jawna
Sławomir Ćwiliński Zofia Wojczal
Al. Zjednoczenia 102
65-120 Zielona Góra


Z ceną brutto z tytułu udzielenia zamówienia 93 735,29 PLN

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1517


ppłk dypl. CEZARY JANOWSKI

Czerwieńsk dn. 22.12.2009
ZAMAWIAJĄCY
JEDNOSTKA WOJSKOWA 1517
66-016 Czerwieńsk
ul. Składowa 10


ZawiadomienieJednostka Wojskowa 1517 w Czerwieńsku zgodnie z art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym
na podstawie art. 5 .1 w trybie art. 66 w/w ustawy tj. z wolnej ręki , którego przedmiotem było :

WYKONANIE USŁUGI OCHRONY JW 1517 W CZERWIEŃSKU PRZEZ
SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONY
W OKRESIE OD 01.01.2010 R. DO 30.11.2012 R.


w dniu 16.12.2009 r. zawarła umowę z firmą :Hertz Systems Ltd Sp z o. o
Al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano celu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE dniu 22.12.2009. Ogłoszenie nr 2009-150649

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1517

płk JERZY RZEŹNIK

ZAMAWIAJĄCY Czerwieńsk dn.25 .01.2007 r.
Jednostka Wojskowa 1517
ul. Składowa 10
66-016 CzerwieńskZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty.Na podstawie art. 92 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu zamawiającego Jednostki Wojskowej 1517 w Czerwieńsku informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2007PN na
Dostawę środków higieny i czystości dla JW. 1517
wybrana została oferta przedstawiająca najkorzystniejsze warunki w zakresie kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Na podstawie art. 91. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- cena 100%

Najkorzystniejszą kwotę zaoferowała Firma

F.P.H.U Jan Duszeńko
Ul. Legnicka 38/2
58-150 STRZEGOM

Z ceną brutto z tytułu udzielenia zamówienia 47 392, 72 PLN
DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1517
..........................................
w/z ppłk DARIUSZ GNATOWICZ

Czerwieńsk dn. 13.02.2007
ZAMAWIAJĄCY
JEDNOSTKA WOJSKOWA 1517
66-016 Czerwieńsk
ul. Składowa 10


ZawiadomienieJednostka Wojskowa 1517 w Czerwieńsku, działając na podstawie art. 4a ust 2 ustawy Pzp, zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:


NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI DLA JW. 1517 W CZERWIEŃSKU


w dniu 13.02..2007 r. zawarła umowę z firmą :


P.P.H.TESS
Małgorzata i Sławomir Maksymowicz Sp.J.
Ul . Gen. Okulickiego 3
73-102 Stargard Szczeciński


DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1517
.......................................
w/z mjr SŁAWOMIR LEWICKI

Czerwieńsk 10.12.2007.
Jednostka wojskowa 1517
W Czerwieńsku
ul. Składowa 10
66-016 Czerwieńsk


UNIEWAŻNIENIENa podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr postępowania 11/2007/MUND/PN dotyczącego prania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

W/w postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą podpisanie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznegoDOWÓDCA JW 1517

.........................................
w/z ppłk dypl. Maciej MROCZKOWSKI

Czerwieńsk 19.12.2007.
Jednostka wojskowa 1517
W Czerwieńsku
ul. Składowa 10
66-016 Czerwieńsk


UNIEWAŻNIENIENa podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr postępowania 14/2007/MUND/PN dotyczącego wykonania usługi prania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

W/w postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą podpisanie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznegoDOWÓDCA JW 1517

.........................................
płk JERZY RZEŹNIK

Czerwieńsk dn. 25.01.2007
ZAMAWIAJĄCY
JEDNOSTKA WOJSKOWA 1517
66-016 Czerwieńsk
ul. Składowa 10


Zawiadomienie


Jednostka Wojskowa 1517 w Czerwieńsku, działając na podstawie art. 4a ust 2 ustawy Pzp, zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie usługi przeprowadzenia kursów języka angielskiego
I i II stopnia w JW. 1517

w dniu 24.01.2007 r. zawarła umowę z firmą :English Language School s.c.
Plac Pocztowy 16/7
65-061 Zielona Góra

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1517
..............................
w/z ppłk DARIUSZ GNATOWICZ

Czerwieńsk, dnia 07.12.2006r.
Jednostka Wojskowa 1517
ul. Składowa 10
66-016 Czerwieńsk
fax. 068- 321 02 45


Dotyczy: Wyjaśnienia Do SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie
usługi ochrony JW. 1517 w Czerwieńsku
wykonywanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochrony w okresie
Od 01.01.2007 r. do 31.12.2009 r.


Pytanie
1)Dotyczy: § 1 ust. 2 pkt 5) wzoru umowy.
Art. 2 pkt 13) Ustawy prawo zamówień publicznych definiuje zamówienia publiczne jako umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający w w.w. fragmencie umowy zawarł zapis nakładający na wykonawcę nieodpłatnego świadczenia usługi w zakresie ochrony grupą interwencyjną. Czy zapis ten mamy traktować jako pomyłkę, a zamawiający skoryguje błędny zapis w umowie? Czy w związku z powyższym wykonawcy mają w swoich ofertach uwzględnić dodatkową usługę w postaci ochrony grupą interwencyjną?

Ad 1
Grupa interwencyjna ma służyć do wsparcia osób chroniących obiekt na miejscu.
Jest wykorzystywana sporadycznie, incydentalnie w sytuacjach kryzysowych np. ( napad, włamanie).
Zdaniem Zamawiającego usługa taka wchodzi w zakres ceny określonej w § 10, która została określona jako cena całkowita za wykonanie usługi składająca się na przedmiot umowy. Wykonawca powinien więc wkalkulować opierając się na zasadach doświadczenia zawodowego i życiowego koszty tej usługi w cenę ofertową. Ponosi się co prawda ryzyko gospodarcze ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć ilości interwencji podczas trwania umowy, lecz jest to marginalne ryzyko biorąc pod uwagę fakt, iż odkąd u Zamawiającego funkcjonuje ochrona obiektów świadczona przez SUFO grupa interwencyjna ani razu nie była wzywana.

Z poważaniem

DOWÓDCA JW1517

w/z ppłk dypl. Dariusz Gnatowicz